Nadobudnutie účinnosti zmluvy o NFP

Dňa 15.02.2014 nadobudla účinnosť zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, o ktorý naša spoločnosť požiadala v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj, v prioritnej osi 2. Vedomostná ekonomika, opatrenie č. 2.2 Informatizácia spoločnosti. Poskytnutý NFP bude použitý na financovanie projektu s názvom "Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.".

Archív