Podpísanie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Z dôvodu zmeny v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP k Projektu "Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.", bol podpísaný Dodatok č. 2, ktorý nadobudol účinnosť dňa 14.07.2015.

Archív