Podpísanie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP

Z dôvodu zmeny časového rámca realizácie aktivít Projektu „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“, bol k Zmluve o poskytnutí NFP podpísaný Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 22.05.2015.

Archív