SK EN CZ

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná SNAS na viacero noriem systémov manažérstva a autorizovaná osoba a notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok in vitro v zmysle európskych direktív.

Renotifikácia podľa vykonávacieho nariadenia Komis... 15. 11. 2016

Naša spoločnosť úspešne absolvovala renotifikáciu na Smernicu Rady č. 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach v platnom znení podľa...

Prosperujúci podnik 3EC International a.s. 19. 11. 2015

Za ekonomické výsledky v roku 2014 sme boli vyhodnotení ako prosperujúci podnik a bola nám udelená Pečať Prosperity.

VŠETKY NOVINKY
Naša spoločnosť, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj, realizovala dopytovo-orientovaný projekt s názvom: „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“
operačný program bratislavský kraj